Naudojimosi taisyklės

Šis dokumentas yra sutartis tarp „Paieškų sistemų optimizavimas“ MB įmonės kodas 304419988, toliau Bendrovė ir Jūsų (Lankytojas) dėl naudojimosi worldrecipes.eu interneto svetaine, o tai pat ir taisyklės, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys worldrecipes.eu interneto svetaine ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Taisyklės taikomos worldrecipes.eu svetainei ir jose apsilankiusiems asmenims (toliau vadinamos "Svetaine")

2. Draudžiama šioje svetainėje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį šmeižikišką, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:

  • programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šios svetainės ir/arba kitų svetainių saugumą,
  • prašymais arba reklama,
  • seksualinių paslaugų siūlymais,
  • nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,
  • privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija
  • bet koks ir visi pornografijos ar kiti įžeidžiamo turinio publikavimo, siuntimo, pakrovimo, laikymo, pardavinėjimo arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia svetainės vadovybė, yra griežtai draudžiami.

Draudžiama kurti reklaminio pobūdžio anketos adresus, naudoti necenzūrinius arba rasistinius žodžius ir jų derinius juose.

3. Bendrovė pasilieka sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šios svetainės, kuris pažeidžia šias sąlygas. Tačiau jūs sutinkate, kad worldrecipes.eu nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino šioje svetainėje, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą ir/arba monitoringą.

4. Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba kad turite besąlyginę teisę ir licenciją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų worldrecipes.eu duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad worldrecipes.eu būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei worldrecipes.eu, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.

5. Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti worldrecipes.eu, jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai "apsaugotas šalis") nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, sąnaudų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų išlaidas), kylančių iš arba susijusių su šios sutarties nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.

6. Jūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei Jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti Bendrovę ir bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl bet kokio žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio jūsų pateikto turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia žala arba nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio puslapio turinį. Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba galite turėti worldrecipes.eu, kylančias dėl Jūsų pasinaudojimo arba/ir tęstinio naudojimosi šiuo puslapiu, nesvarbu, ar jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, taip pat panašiais statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.

7. Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, Bendrovė nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šia svetaine, bet kokiu svetainės turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei worldrecipes.eu arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl minėtasis apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

8. Bendrovė pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šios svetainės už šios sutarties arba įstatymų nesilaikymą, arba jei Bendrovė taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Bendrovė gali nutraukti šios svetainės teikiamas paslaugas bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes bendrovė turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai Bendrovė nutraukia šios svetainės egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus sutartį, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šios svetainės

9. Bendrovė pasilieka sau teisę retsykiais keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias svetainės sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo, o Jūsų tęstinis naudojimasis šia svetaine reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šia svetaine.

10. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

11. Bendrovė gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs tuo atveju, jei yra perleidžiama su Svetainėmis susijusi verslo dalis.

12. Šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

13. Visi kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

14. Lankytojas - vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl worldrecipes.eu svetainės veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu receptai@worldrecipes.eu. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (www.vvtat.lt, Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius), ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.